­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

- Bæltefarve SORT - SHODAN

KIHON:
¤ Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae
Sanbon-zuki (jodan,chudan,chudan)
-------->
Mawazute
Gyaku sanbon-zuki (chudan,jodan,chudan)
<--------
Age-uke Gedan-barai, Gyaku-zuki
--------<--------
Soto-ude-uke, Yoko-enpi, Uraken-uchi, Chudan gyaku-zuki
<-------- ----x---- --------x-------
(zenkutsu) (kiba) (zenkutsu)
Mawazute
Uchi-ude-uke, Kizami-zuki, Ushiroashi Mae-geri, Chudan Gyaku-zuki
--------> --------x--------

¤ Kokutsu Dachi Kamae
Shuto-uke , Kizami-geri, Chudan Nukite
-------->-------- --------x--------
(kokutsu) (zenkutsu)
Yame

¤ Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae
Mae-geri, Mawashi-geri, Gyaku-zuki, Gedan-barai
--------> -------------------------------> --------x--------
Mawazute
Mae-geri, Yoko-geri Kekomi, Gyaku-zuki, Gedan-barai
<-------- <--------------------------------------- --------x--------
Mawazute

¤ Kiba Dachi, Gedan-barai Kamae
<---- Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi ((yose-ashi)skift ben))
Mawazute
----> Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi ((yose-ashi) skift ben))
Mawazute
Yame

KIME WAZA: (Blyantsprøven)
Gyaku-zuki

KATA:

SENTEI:
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi , Jitte (Sentai = Eleven vælger en kata)

SHITEI:
Heian Shodan til og med Tekki Shodan (Shitei = Graduøren vælger en kata)

KUMITE:
Jiyu ippon kumite (Migi / Hidari)
1 x Jodan oi-zuki (Migi / Hidari)
1 x Chudan oi-zuki (Migi / Hidari)
1 x Mae-geri (Migi / Hidari)
1 x Yoko-geri Kekomi (Migi / Hidari)
1 x Jodan Mawashi-geri (Migi / Hidari)
1 x Ushiro-geri (Migi / Hidari)
1 x Kizami-zuki (Migi / Hidari)
1 x Chudan Gyaku-zuki (Migi / Hidari)

Der må ikke bruges samme forsvar til begge sider

JIYU KUMITE: Fri kamp

­