­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

- Bæltefarve SORT - SANDAN

KIHON:
¤ Kiba Dachi, Choku-zuki Kamae
Choku-zuki (tvist) Chudan Gyaku-zuki (tvist) Kagi-zuki
¤ Jiyu Na Kamae
Kizami-zuki, Mae-geri Oi-zuki
Mawazute
Age-uke, Mawashi-geri Uraken-uchi, Oi-zuki
Mawazute
Ren-zuki, (tvist) Uchi-uke Gyaku-zuki, (tvist) Age-uke Gyaku-zuki
Shuto-uke, kizami Mae-geri Gyaku-zuki, Ushiroashi Mae-geri kizami-zuki
Soto-shuto-uchi, Uchi-shuto-uchi, Gyaku Haito-uchi, (spind) Uchi-shuto-uchi
Mawazute
Age-uke, Muso-uke, Uchi-ude-uke
Mawazute
¤ Fudo Dachi, Gedan-barai Kamae
Chudan Oi-zuki
Sanbon-zuki (chudan, jodan(zenkutsu),chudan)

Balance:
3 gange (samme ben)
Mae-geri, Mawashi-geri (fremefter)
Mawashi-geri, Yoko-geri Kekomi (fremefter)
Mae-geri, Yoko-geri Kekomi, Ushiro-geri

KIME WAZA:
Kizami-zuki

KATA:

SENTEI:
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi , Jitte, Hangetsu, Tekki Nidan,
Gankaku, Bassai-sho, Kanku-sho (Sentei = Eleven vælger en kata)

SHITEI:
Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi , Jitte (Shitei = Graduøren vælger en kata)

KUMITE:
Kaeshi Ippon kumite (3 angreb - Skal kunne udføres Migi / Hidari)
Jiyu Kumite
(minimum 2 kampe)

 

­