­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT


Nødværgeloven:

- Straffelovens § 13.


Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

§ 13. -
Stk. 1.
Overskrider nogen grænserne for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Ovennævnte paragraf er vigtig for os, idet det er den der giver retssystemet mulighed for at undlade at straffe os, hvis vi har været nødt til at forsvare os mod en angriber.
En kort redegørelse for betydningen af ordet nødværge kunne nok være på sin plads:

Nødværge kan bestemmes som straffri, privat afværgelse af et uretmæssigt angreb ved magtanvendelse over for angriberen.

Retten til nødværge foreligger både som forsvar mod legemsangreb på egen person, tyverier og indbrud rettet mod egne formueinteresser, såvel som forsvar for trediepersons interesser.

Dette vil i praksis sige, at du har ret til, straffrit, at forsvare dig selv og dine egendele, samt også at forsvare f. eks. en lille pige som udsættes for en blufærdighedskrænkelse. Dette kan ske ved at du griber ind, standser lovovertrædelsen og fastholder gerningsmanden til politiet kommer til stedet.

Forudsætningen for nødværge er, at der skal være tale om et overhængende eller påbegyndt uretmæssigt angreb. Du kan altså ikke udøve nødværge blot fordi du tror, at en person måske vil slå dig på et senere tidspunkt, eller synes at han ser ud som om han godt kunne tænke sig din nye hamster og derfor måske vil stjæle den senere. Selv om du selv har givet anledning til angrebet, udelukker dette sædvanligvis ikke retten til nødværge.

Når angrebet er afsluttet, er retten til nødværge bortfaldet. Magtanvendelse overfor en angriber på flugt falder således uden for nødværge, dog kan en gerningsmand tilbageholdes med den fornødne magt til politiet kommer til stedet.

Nødværgehandlingen skal være nødvendig for at modstå eller afværge angrebet. Du kan dog udøve nødværge selv om du f. eks. har mulighed for at flygte fra angriberen, eller overlade dine ejendele til en tyv. Det kræves dog, at angrebet kun kan modstås eller afværges ved magtanvendelse. Du må således ikke bruge magt overfor en tyv, hvis du har mulighed for at tale ham til rette og bede ham vente til politiet kommer.

En yderligere forudsætning for nødværgehandlingens straffrihed er, at den ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person, og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Der kræves altså forholdsmæssighed mellem angreb og nødværge. Eksempelvis kan du forsvare dig med farlige teknikker overfor en som er ved at angribe eller har påbegyndt et angreb med et våben, f. eks. en kniv, en kæp eller en pistol. Derimod er vold overfor en lille dreng, der truer en voksen mand med prygl, eller som antræffes i den pågældendes have i færd med at stjæle æbler, ikke en straffri handling.

§ 13. - Stk. 2
om straffrihed, selv om grænserne for lovlig nødværge er overskredet, er en hensyntagen til den særlige skræk eller ophidselse, som et uretmæssigt angreb medfører, og som svækker evnen til en nøgtern bedømmelse af angriberens/angrebets farlighed.
Man bør i vort tilfælde, som udøvere af kampsport være opmærksomme på, at retten vil mene at skrækken/ophidselsen ved et angreb skal være begrænset, da vi jo er uddannet til at håndtere sådanne situationer. Det vil derfor i praksis være svært for os at påberåbe os skræk eller ophidselse i forbindelse med et angreb, hvorfor paragraffens stk. 2 næppe vil komme i anvendelse hvis vi skulle have overreageret. Vi vil således som oftest være hjemfaldne til straf, hvis vi overskrider § 13.

"Det bedste forsvar er et angreb".
Det hører man altid og der er rigtigt i mange tilfælde. Betyder det så at vi skal tæve alle før de tæver os?
Nej, selvfølgelig ikke. Bushi shotokan Karate & Combat Sport er kampsystem. Med teknikker herfra, kan du påføre dine medmennesker store skader (også dig selv hvis du ikke passer på)

Følg altid disse få regler:

  • Undgå at komme i en situation hvor du bliver nødt til at bruge karate. Undgå f.eks. barer og diskoteker der er berygtede for slagsmål.
  • Gå eller løb fra situationen hvis den opstår.
  • Tal dig ud af situationen (Gud og udviklingen gav dig en hjerne, så brug den)
  • Kontroller dine teknikker, specielt når du ikke føler dig meget truet
  • Brug kun den samme kraft som der bliver brugt mod dig.

TÆNK, TÆNK OG TÆNK derfor på ikke at overreagere hvis du en dag skulle blive nødt til at bruge selvforsvar. Når manden er uskadeliggjort, må du altså ikke knække armen på overfaldsmanden, bare for en sikkerheds skyld. Grundprincippet er at du altid skal bruge din sunde fornuft.

 

­